Fryslân
Bron

Tsjûgeferklearring yn it Aldfrysk. Troch broer Henrick Franiker fan it Dominikaanske kleaster yn Ljouwert. Oer de Bieropstân yn Ljouwert yn 1487. Mei transkripsje yn it Frysk. 

Herkomst

Maker

Unbekend

Datering

04-01-1497

Collectie

Nassause Domeinraad 1581-1811

Organisatie

Nationaal Archief

Nummer

1811


Gerelateerde thema's

Middeleeuwen

Trefwoorden

Frysk

Beschikbare tools

Overzicht van alle transcripties

Overzicht van bron(nen) op de kaart

Alle bronnen